Užitečné dotazy pro ChatGPT

20. 4. 2023
Chatbot

Víte, že za pomoci chatbotu GPT můžete zjednodušit a zefektivnit vaši pravidelnou přípravu na hodinu? Chatbot GPT je velký jazykový model, který je trénován na rozsáhlých datových sadách a umí odpovídat na širokou škálu otázek a úkolů v různých jazycích. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc s jakýmkoli tématem, můžete je položit chatbotu GPT a on vám odpoví s co největší pravděpodobností.

Chat GPT můžete využít pro podporu výuky, rozvoj jazykových dovedností studentů nebo jako zdroj informací pro vaše vlastní vzdělávání. Pokud jste teprve na začátku s využíváním chatbotu, možná se vám bude hodit pár základních dotazů pro přípravu hodin, které chatbotu můžete položit. 

 

Než začnete se zadáváním dotazů, je třeba vzít v potaz dvě věci týkající se služby ChatGPT:

 1. Kvalita odpovědí závisí na kvalitě vašich otázek. Pokud nejste s odpovědí spokojeni, položte stejnou otázku různými způsoby. 

 2. Otázky pro ChatGPT můžete napsat v češtině i v angličtině. Ideálním jazykem pro komunikaci však zatím zůstává angličtina, v češtině má ChatGPT omezenější slovní zásobu. Úroveň konverzace v angličtině můžete upravit tak, že požádáte ChatGPT, aby něco přepsal na určité úrovni znalosti jazyka, například můžete vznést požadavek typu "můžete toto zjednodušit", "můžete tento text přepsat pro úroveň A2" nebo "přepište s použitím slovní zásoby C2" atd.

Více informací naleznete v přehledném Průvodci ChatGPT od Andrew Herft, který do češtiny přeložila Michaela Petrová z komunity Česko.Digital.

 

Plánování hodiny

 • Vygeneruj plán pro zajímavou hodinu o francouzské revoluci pro studenty základní školy.
 • Navrhni praktickou lekci o elektřině pro studenty základní školy.

 

Organizace hodiny

 • Vytvoř plán, jak organizovat skupinovou a týmovou práci v hodině.
 • Vygeneruj strategie, jak se vypořádat s nekázní studentů v hodině.
 • Vypracuj plán chování ve třídě, který odměňuje pozitivní chování.
 • Vytvoř ve třídě tabulku úkolů, která pomůže žákům převzít odpovědnost za své povinnosti.
 • Vypracuj režim třídy, který zahrnuje ranní schůzky a přestávky.
 • Vytvoř plán pro řešení nepřítomnosti žáků a náhradní práce.
 • Vypracuj plán pro řešení rušivého chování ve třídě.

 

Přizpůsobení vzdělávacího obsahu

 • Přizpůsob lekci o koloběhu vody pro studenty s různými způsoby učení.
 • Vytvoř strategie, jak zakomponovat opatření pro studenty se speciálními potřebami do výuky. 

 

Vytváření osnov/příprava hodin

 • Navrhni mezioborový projekt do výuky, který bude zahrnovat historii, literaturu a umění. 
 • Vytvoř tematický plán na obnovitelné zdroj energie do hodin přírodopisu na základní škole. 
 • Vytvoř plán na 3 měsíce pro lekce programování na základní škole. 
 • Vytvoř plán lekce o koloběhu vody.
 • Vytvoř aktivitu, která studenty naučí poznávat tvary.
 • Vypracuj podnět k psaní o oblíbené vzpomínce.
 • Vytvoř vědecký experiment, který studenty naučí něco o magnetech.
 • Vypracuj pracovní list z matematiky o počítání peněz.
 • Vytvoř plán hodiny o [...].
 • Vypracuj čtenářskou aktivitu o [prvcích příběhu].
 • Vypracuj plán lekce tělesné výchovy o týmové práci.
 • Vytvoř plán hodiny hudební výchovy o rytmu a taktu.
 • Vytvoř projektovou výukovou aktivitu na podporu kritického myšlení a dovednosti řešit problémy.
 • Vytvoř mezipředmětovou aktivitu, která integruje více předmětů.
 • Vytvoř výukovou aktivitu založenou na hře, která podpoří zapojení a motivaci.
 • Vypracuj aktivitu zaměřenou na vzájemné učení, která podpoří spolupráci a komunikační dovednosti.
 • Vytvoř projekt výuky ve službách na podporu občanské angažovanosti a společenské odpovědnosti.
 • Vytvoř diskuzní otázky, které podpoří kritické myšlení v hodině o druhé světové válce.
 • Vytvoř seznam multimediálních zdrojů, které obohatí hodinu o ekosystémech.
 • Navrhni interaktivní aktivity, které by pomohly studentům procvičit si cizí jazyk.

 

Ověřování naučené látky

 • Napiš různé možnosti ověření porozumění naučené látce na [téma].
 • Navrhni, jak rozvrhnout opakování tématu tak, aby bylo opakování efektivní a došlo k lepšímu zapamatování učiva.
 • Napiš 10 otevřených otázek, které ověřují porozumění textu [konkrétní text, lit. dílo, …].
 • Vytvoř kartičky na procvičení učiva [...].
 • Vytvoř sadu kartiček se slovní zásobou o [...].
 • Napiš mi 10 otevřených otázek, kterými zhodnotím, jak žáci porozuměli [...].
 • Zadej 10 otázek s výběrem odpovědi o období [...].
 • Vytvoř sadu cvičných úloh z algebry pro žáky 3. třídy.
 • Zkopírujte přepis videa z YouTube (nebo jiného videa) a vložte jej do aplikace ChatGPT. - Vytvoř 5 otázek s výběrem odpovědi na základě tohoto přepisu.

 

Využívání dalších technologií a zdrojů

 • Doporuč digitální nástroje, které by podporovaly komunikaci a spolupráci u studentů.
 • Napiš, jak by bylo možné zakomponovat do výuky virtuální realitu. 
 • Zhodnoť efektivitu aplikace [...] pro výuku matematiky.
 • Napiš seznam vhodných knih na téma [...] pro studenty základních škol.
 • Navrhni webové stránky, kde se studenti mohou naučit více o geografii. 
 • Doporuč dokumenty a filmy, které by doplnily hodinu o občanských právech. 

 

Strategie výuky

 • Popiš principy projektové výuky a její výhody a nevýhody. 
 • Popiš výhody použití reálných příkladů k výuce matematických konceptů.

 

Komunikaci s rodiči

 • Napiš rodičům newsletter o nadcházejících aktivitách a událostech ve třídě.
 • Připrav rodičům zprávu o pokroku jejich dítěte v určitém předmětu.
 • Vytvoř dotazník pro rodiče, aby poskytli zpětnou vazbu o zkušenostech svého dítěte ve třídě.
 • Napiš dopis rodiči, jehož dítě často chybí, o důležitosti pravidelné docházky.
 • Napiš seznam doporučených knih, které mohou rodiče svému dítěti číst.
 • Vypracuj odpověď rodiči, který je znepokojen nedávným poklesem známek svého dítěte.
 • Sestav zprávu rodiči, který žádá o schůzku k projednání rušivého chování svého dítěte.
 • Poskytni odpověď rodiči, který zpochybňuje zásady týkající se domácích úkolů. 

 

Hodnocení a zpětná vazba

 • Vytvoř tabulku pro hodnocení písemných prací studentů.
 • Vytvoř aktivitu vzájemného hodnocení, která pomůže studentům poskytnout si navzájem zpětnou vazbu.
 • Vypracuj kontrolní seznam pro hodnocení prezentací studentů.
 • Vypracuj formativní hodnocení k posouzení znalostí žáků.
 • Vypracuj sebehodnocení, které pomůže studentům zamyslet se nad jejich učením.
 • Vytvoř formulář zpětné vazby pro žáky, aby mohli poskytnout zpětnou vazbu k práci učitele a zkušenostem ve třídě.

 

Podněty k profesnímu rozvoji

 • Vytvoř plán profesního rozvoje pro pedagogy na školní rok.
 • Vypracuj program vzdělávání pro zlepšení digitální gramotnosti.
 • Vytvoř mentoringový program na podporu nových učitelů.
 • Vypracuj seminář o strategiích řízení třídy.
 • Vytvoř sérii webinářů k prozkoumání nových výukových metod a strategií.

 

Vztahy mezi učitelem a žákem

 • Vypracuj uvítací aktivitu, kterou přivítáme studenty na začátku školního roku.
 • Vytvoř aktivitu zaměřenou na stanovení cílů, která pomůže studentům stanovit si studijní a osobní cíle.
 • Vypracuj program třídních diskusí na podporu otevřené komunikace a kritického myšlení.
 • Vytvoř mentoringový program, který bude studentům poskytovat individuální podporu a vedení.
 • Vypracuj program pozitivního posilování, který bude oceňovat a odměňovat úspěchy studentů.
 • Vytvoř program veřejně prospěšných prací na podporu sociální odpovědnosti a empatie.
 • Napiš dopis mé kolegyni a vyjádři jí uznání za odvedenou náročnou práci.

zdroje: 

https://www.teachingchannel.com/k12-hub/blog/50-chat-gpt-prompts-for-teachers/

https://gpt-prompts.net/chat-gpt-prompts-for-education/

 

První stupeň

 

Jazyky:

 • Definuj [slovo].
 • Napiš větu s použitím [slovo].
 • Uveď synonyma pro [slovo].
 • Napiš příběh s použitím [slovo].
 • Oprav pravopis [slovo].
 • Napiš báseň na [téma].
 • Co znamená [slovo]?
 • Vyjmenuj pět [přídavných jmen].
 • Uveď antonyma pro [slovo].
 • Popiš [osobu, místo nebo věc].
 • Napiš dopis na [téma].
 • Napište dopis [osobě nebo zvířeti] na [téma].
 • Uveďte synonyma a antonyma [slovo].
 • Oprav [větu].

 

Matematika

 • Vyřeš [matematický problém].
 • Co je to [matematický pojem]?
 • Seřaď tyto předměty podle [atribut].
 • Převeď [měrnou jednotku] na [měrnou jednotku].
 • Kolik je [číslo] zaokrouhlené na nejbližší [číslo]?
 • Zjednodušte [výraz].

 

Přírodní vědy

 • Co je [vědecký koncept]?
 • Jaký je rozdíl mezi [vědecké pojmy]?
 • Popiš [životní cyklus] [organismu].
 • Jaké jsou [fáze nebo kroky] [procesu]?
 • Jak probíhá [proces nebo událost]?
 • Vyjmenuj pět [druhů rostlin nebo živočichů]
 • Jakou funkci má [část rostliny/živočicha]?
 • Jaká je [funkce nebo úloha] [orgánu nebo systému] v [organismu]?
 • Jaké jsou [charakteristiky nebo vlastnosti] [hmoty nebo energie]?
 • Jaký je [výsledek nebo účinek] [činnosti nebo události] na [systém nebo prostředí]?
 • Čím se [zvíře] živí?
 • Napiš mi, co [rostlina] potřebuje ke svému růstu?
 • Srovnej a porovnej [dva objekty].
 • Jaké jsou [počet] příklady [druh energie]?
 • Jak se [živé organismy] přizpůsobují svému prostředí?
 • Jaký je rozdíl mezi pevnou látkou, kapalinou a plynem?
 • Co je to koloběh vody?
 • Jaký je rozdíl mezi dnem a nocí?

 

Kritické myšlení

 • Proč je důležité říkat pravdu?
 • Proč je důležité být zodpovědný?

 

Kreativní podněty

 • Vytvoř báseň na [téma].
 • Vytvoř píseň na [téma].
 • Vytvoř divadelní hru o [problému a jeho řešení].

 

Obecně ke studiu

 • Co bych mohl/a dělat, když narazím na nějakou překážku při učení [daného předmětu]?

zdroj:
https://www.learnprompt.org/chat-gpt-prompts-for-first-grade/ 

https://gpt-prompts.net/chat-gpt-prompts-for-first-grade/

 

Druhý stupeň

Matematika

 • Vysvětli Pythagorovu větu a uveď příklad, jak ji lze použít k určení délky strany trojúhelníku.
 • Nauč mě Pythagorovu větu, vytvoř také kvíz na konci, ale nedávej mi odpovědi. Jestli mám odpověď správně nebo špatně mi napiš, až když odpovím.
 • Jaká je hodnota [proměnné] v [rovnici]?

 

Přírodní vědy

 • Vysvětli proces fotosyntézy u rostlin.
 • Jaký je rozdíl mezi homonymy, homofony a homografy?

 

Historie

 • Uveď hlavní události, které vedly k americké revoluci.
 • Uveď stručný životopis Mahátmy Gándhího a jeho přínos pro indické hnutí za nezávislost.
 • Srovnej politické systémy starověkého Říma a starověkého Řecka.
 • Kdo je [slavná osobnost]?
 • Co je [historická událost]?
 • Proč je [historická událost/osobnost] důležitá?
 • Kdo byli [důležité skupiny nebo vůdci], kteří se podíleli na [historické události]?
 • Napiš shrnutí hlavních událostí, které vedly k první světové válce.
 • Jaký je [význam nebo dopad] [historické události nebo vývoje]?
 • Jaký je vztah mezi [zeměmi nebo skupinami] v [historické události nebo období]?

 

Literatura

 • Analyzuj téma lásky ve hře Romeo a Julie Williama Shakespeara.
 • Analyzuj vývoj postavy Jane Eyrové v románu Charlotte Brontëové "Jane Eyrová".
 • Uveď osnovu eseje románu F. Scotta Fitzgeralda "Velký Gatsby".

 

Umění

 • Charakterizuj barokní umění a uveď příklady významných umělců tohoto období.
 • Analyzuj použití barev a kompozice na obraze Vincenta van Gogha "Hvězdná noc".
 • Vytvoř výtvarný projekt o autoportrétech.

 

Společenské vědy

 • Vysvětli pojem kulturního relativismu a jeho význam v antropologii.
 • Uveď důsledky změny klimatu na globální potravinovou bezpečnost.
 • Vysvětli pojem demokracie a její význam v moderní společnosti.
 • Popiš dopad globalizace na kulturní identitu.
 • Analyzuj příčiny a důsledky příjmové nerovnosti v [země] .
 • Pomoz mi vytvořit mentální modely, abych lépe pochopil a zapamatoval si klíčové pojmy v [daném tématu].
 • Shrň hlavní body [eseje, lit. díla…]
 • Jaká je [kultura nebo tradice] [národa nebo země]?
 • Jaký je rozdíl mezi demokracií a diktaturou?
 • Srovnej Ústavu Spojených států amerických a Ústavu České republiky.
 • Co je to [pojem] a jak funguje?
 • Mohl bys mi prosím vysvětlit význam [pojem]?
 • Jaký je rozdíl mezi [pojmy] a jak mohu rozpoznat, který kdy použít?
 • Vysvětli pojem existencialismus a napiš mi jeho hlavní zastánce.

 

Zeměpis

 • Popiš hlavní rysy říčního ekosystému.
 • Vysvětli vznik sopek a jejich vliv na životní prostředí.
 • Diskutuj o faktorech, které ovlivňují klima v různých oblastech.

Zdraví a výživa

 • Vysvětli význam vyvážené stravy pro udržení dobrého zdraví.
 • Popiš účinky stresu na lidský organismus.

 

Hudba

 • Vysvětli rozdíl mezi durovou a mollovou stupnicí v hudbě.
 • Popiš charakteristické znaky klasické hudby.

 

Technologie a výpočetní technika

 • Vysvětli základní součásti počítačového systému.
 • Popiš historii a vývoj internetu.
 • Diskutuj o etických aspektech umělé inteligence.

 

Obecně ke studiu

 • Jak bych mohl zlepšit své schopnosti [např. logického myšlení, kreativity]?

zdroj: Best Chat GPT Prompts for Education (UPDATED 2023) - Chat GPT Prompts

 

 

Další odkazy:

Návod od Open AI, jak psát dotazy: Best practices for prompt engineering with OpenAI API

Průvodce ChatGPT pro učitele - český překlad manuálu od Michaely Petrové: A Teacher's Prompt Guide to ChatGPT aligned with 'What Works Best' (wordpress.com)

Dotazy pro studenty: 80 Most Useful CHAT GPT Prompts For Students To Make Most Out Of It (greataiprompts.com)

Tipy, jak používat chat GPT na výuku jazyků: The Ultimate Guide for Using ChatGPT for English Learning (hadarshemesh.com)

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055