Krajské akční plány (IKAP)

Máme přes 20 let zkušeností ve vzdělávání

Spolupracujeme s 37 % škol

Více než 7 let zkušeností s dovednostními testy

Díky ScioŠkolám víme, co potřebujete

V posledních dvou letech jsme spolupracovali na realizaci veřejných zakázek v rámpro Středočeský, Jihomoravský a Jihočeský kraj, nyní dokončujeme i projekt v Pardubickém kraji. Ve všech případech se jednalo o projekty zaměřené na rozvoj čtenářské či matematické gramotnosti, a to jak u žáků základních, tak i středních škol. Spolupráce a projekty byly nastaveny v každém kraji individuálně, ale základem byl vždy náš portál svetgramotnosti.cz. Pro zapojené učitele jsme realizovali několik navazujících seminářů, v rámci kterých jsme pracovali s námi vytvořenými metodikami. Ty měli učitelé přístupné po celou dobu trvání projektu. Pro zadavatele zakázek jsme pak připravovali průběžné, ale i závěrečné zprávy, které sledovaly počáteční a konečnou úroveň žáků v dané gramotnosti.

 

ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ

Gramotnost je dovednost pro život, bez níž se jednoduše neobejdeme. Každý den se setkáváme s novými a stále se měnícími informacemi. Jsme stavěni do situací, v nichž potřebujeme těmto informacím rozumět, orientovat se v nich a podle toho jednat. Učitelé často nevědí, jak tuto dovednost rozvíjet, není na ni vyhrazena hodinová dotace. Proto jsme vyvinuli jednoduchý nástroj, v rámci kterého žáci zjistí svou úroveň čtenářské a matematické gramotnosti, získají tipy na konkrétní knihy a hry, jejich učitelé pak metodické materiály a doporučení, jak s žákem na dané úrovni pracovat. Navíc učitelům i pedagogickém sborům nabízíme školení a akreditované worskhopy.

 

SEMINÁŘE PRO UČITELE

Nabízíme učitelům a celým pedagogickým sborům školení a akreditované workshopy Čtenářské a Matematické gramotnosti, formativního hodnocení, ale ani jiná témata nám nejsou cizí. Obraťte se na nás s konkrétními požadavky. Podívejte se na ukázku naší spolupráce s Prahou 14.

 

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ  

Formativnímu hodnocení se ve Scio věnujeme již téměř deset let. Školám nabízíme jak metodickou podporu, aby věděly, proč a jak s formativním hodnocením začít, tak i nástroje, aby mohly formativní hodnocení jednoduše používat. Od nového roku nabízíme akreditované semináře pro učitel i celé pedagociké sbory.

 

 

Mohlo by vás zajímat: Zřizovatelé

Rád s vámi proberu vaši konkrétní situaci

Michal Dorčák

Michal Dorčák

Konzultant pro zřizovatele

telefon 234 705 004
Ing.

Ing. Veronika Zedníčková, odbor školství, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj zařadil mezi hlavní aktivity projektu „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti“ (dále také PolyGram) také aktivity napomáhající podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti, které byly rozděleny do několika bloků. Jedním z bloků byla realizace pilotního programu pro podporu čtenářské gramotnosti na středních odborných školách v Jihomoravském kraji.

Cílem pilotního programu, na jehož realizaci byla vybrána firma www.scio.cz, s. r. o., bylo zjištění stavu čtenářské gramotnosti na vybraných středních školách v Jihomoravském kraji, provedení analýzy zjištěného stavu a předložení návrhů na rozvoj čtenářské gramotnosti a její další prohlubování v průběhu studia. Firma provedla workshopy k čtenářské gramotnosti pro pedagogy vybraných středních škol.

Aktivním a vstřícným přístupem firma www.scio.cz, s. r. o. navázala velmi dobrou spolupráci s vybranými středními školami, kterým poskytla v průběhu realizace celého pilotního programu dostatečnou programovou, materiální a metodickou pomoc. Jako výstup z pilotního programu do projektu PolyGram firma www.scio.cz, s. r. o. předložila přehlednou dílčí a souhrnnou analýzu výsledků on-line anonymních testů s doporučeními směřujícími k dalšímu rozvoji čtenářské gramotnosti v odborných předmětech středních škol.

Ing.

Ing. Alena Synková – vedoucí odboru školství, Hradec Králové

Testování a dotazníkové šetření žáků si zadáváme jako zřizovatel škol u společnosti Scio již od školního roku 2006/2007. Z výsledků se dovědí ředitelé škol, jaká je úspěšnost jejich školy, jaký má studijní potenciál, jaké jsou její silné a slabé stránky. Díky tomu mohou doplnit vzdělávací cíle školy nebo rozvíjet zjištěné úspěchy a využít je jako nové příležitosti a v neposlední řadě mají jeden z podkladů pro autoevaluační činnost. Pro nás jako zřizovatele mají tyto údaje charakter srovnávací i hodnoticí, i když k tomuto dílčímu evaluačnímu procesu přistupujeme citlivě s ohledem na vzdělanostní a sociální složení žáků jednotlivých škol. Spolupráce se společností Scio je na vysoké úrovni a nabízené služby pro školy vedou bezesporu ke zlepšování kvality vzdělávání.