Zřizovatelé

S čím vám můžeme pomoct:

Společnost Scio nabízí širokou škálu testů, seminářů, projektů a služeb. Pro zřizovatele a kraje pracujeme na realizacích a implementacích MAP nebo I-KAP. Níže uvádíme hlavní témata, přičemž cokoliv z této nabídky je možné upravit na míru dle vašich konkrétních potřeb. Můžeme se pobavit o celkové koncepci a rozvoji školství.

 

MŠ, ZŠ, SŠ

Dotazníkové šetření Mapa školy

Mnozí zřizovatelé narážejí na nedostatek objektivních a přesných informací o svých školách. Z této potřeby vychází dotazníkové šetření Mapa školy. Výsledky umožňují zřizovateli zjistit, jaké na školách panují vztahy, jak školu vnímají rodiče a v neposlední řadě co které účastníky vzdělávání trápí. Zřizovatel pak může podpořit ty oblasti, které si jednotlivé školy přejí nebo potřebují zlepšit.

Více informací
od 40 Kč / žák
ZŠ, SŠ

Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

Vyvinuli jsme jednoduchý nástroj, v rámci kterého žáci zjistí svou úroveň čtenářské a matematické gramotnosti, získají tipy na konkrétní knihy a hry, jejich učitelé pak metodické materiály a doporučení, jak s žákem na dané úrovni pracovat. Navíc učitelům i pedagogickým sborům nabízíme školení a akreditované worskhopy.

Více informací
od 150 Kč / žák

Národní testování

Každý zřizovatel se zajímá o to, jak jeho školy pracují se svými žáky. Právě proto jsme vyvinuli test obecných studijních předpokladů (OSP), který měří studijní potenciál žáků. Porovnáním výsledků testu OSP a předmětových testů lze zjistit, jak školy využívají studijní potenciál svých žáků.

Více informací
od 115 Kč / žák
ZŠ, SŠ

Podpora formativního hodnocení

Školám nabízíme jak metodickou podporu, aby věděly, proč a jak s formativním hodnocením začít, tak i nástroje, aby mohly formativní hodnocení jednoduše používat. Od nového roku nabízíme akreditované semináře pro učitele i celé pedagogické sbory.

Tel: 234 705 004
cena dohodou

Další možnosti spolupráce:

Každý problém nelze řešit jen dotazníkem nebo testem. Společně s odbornými kolegy jsme připraveni nabídnout řešení i komplikovanějších problémů. Často se setkáváme například s:

  • nefunkčními vztahy v pracovním kolektivu pedagogů, problémy s komunikací uvnitř i vně školy,
  • rizikovými jevy, šikanou, drogami, záškoláctvím,
  • nespokojeností rodičů s chodem školy,
  • nezvládnutím situace vedením školy (finančně, manažersky, osobně…),
  • nedostatkem uchazečů o školy/obor apod.

Také nabízíme učitelům i celým pedagogickým sborům školení a akreditované workshopy čtenářské a matematické gramotnosti nebo formativního hodnocení. Obraťte se na nás s konkrétními požadavky. Podívejte se na ukázku spolupráce s Prahou 14.

Mohlo by vás zajímat: Zřizovatelé

Rád s vámi proberu vaši konkrétní situaci

Michal Dorčák

Michal Dorčák

Konzultant pro zřizovatele

telefon 234 705 004
Ing.

Ing. Alena Synková – vedoucí odboru školství, Hradec Králové

Testování a dotazníkové šetření žáků si zadáváme jako zřizovatel škol u společnosti Scio již od školního roku 2006/2007. Z výsledků se dovědí ředitelé škol, jaká je úspěšnost jejich školy, jaký má studijní potenciál, jaké jsou její silné a slabé stránky. Díky tomu mohou doplnit vzdělávací cíle školy nebo rozvíjet zjištěné úspěchy a využít je jako nové příležitosti a v neposlední řadě mají jeden z podkladů pro autoevaluační činnost. Pro nás jako zřizovatele mají tyto údaje charakter srovnávací i hodnoticí, i když k tomuto dílčímu evaluačnímu procesu přistupujeme citlivě s ohledem na vzdělanostní a sociální složení žáků jednotlivých škol. Spolupráce se společností Scio je na vysoké úrovni a nabízené služby pro školy vedou bezesporu ke zlepšování kvality vzdělávání.

Ing.

Ing. Veronika Zedníčková, odbor školství, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj zařadil mezi hlavní aktivity projektu „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti“ (dále také PolyGram) také aktivity napomáhající podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti, které byly rozděleny do několika bloků. Jedním z bloků byla realizace pilotního programu pro podporu čtenářské gramotnosti na středních odborných školách v Jihomoravském kraji.

Cílem pilotního programu, na jehož realizaci byla vybrána firma www.scio.cz, s. r. o., bylo zjištění stavu čtenářské gramotnosti na vybraných středních školách v Jihomoravském kraji, provedení analýzy zjištěného stavu a předložení návrhů na rozvoj čtenářské gramotnosti a její další prohlubování v průběhu studia. Firma provedla workshopy k čtenářské gramotnosti pro pedagogy vybraných středních škol.

Aktivním a vstřícným přístupem firma www.scio.cz, s. r. o. navázala velmi dobrou spolupráci s vybranými středními školami, kterým poskytla v průběhu realizace celého pilotního programu dostatečnou programovou, materiální a metodickou pomoc. Jako výstup z pilotního programu do projektu PolyGram firma www.scio.cz, s. r. o. předložila přehlednou dílčí a souhrnnou analýzu výsledků on-line anonymních testů s doporučeními směřujícími k dalšímu rozvoji čtenářské gramotnosti v odborných předmětech středních škol.

PhDr.

PhDr. Eva Cveková, průvodce vzděláváním Místní akční skupina Opavsko z.s.

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska II (MAP Vítkovsko) k podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti jsme zařadili pilotně aktivitu ve spolupráci se SCIO s.r.o, a to Ověřování úrovně žáků 4. roč. ZŠ v oblasti ČG. Jednalo se o celoroční spolupráci realizovanou v několika úrovních. Základem bylo testování žáků všech 4. ročníků ZŠ v ORP Vítkovska, výsledky testování zařadily žáky do jednotlivých úrovní dle stupně zvládnutí čtenářských dovedností. Výhodou byla okamžitá informace nejenom o stávajících dovednostech daného žáka v rámci čtenářské gramotnosti, ale také o jeho rezervách, resp. možnostech a způsobech zlepšení. S výsledkem testování byli seznámeni rodiče, a tím se podařilo touto nenásilnou formou je přimět k součinnosti s pedagogy, společně se podíleli na výběru titulů z doporučené literatury, získali tipy na zajímavé knihy, na online aplikace, deskové hry a další činností podporující rozvoj čtenářství. Motivačně splnily svou úlohu 2 metodické semináře pro pedagogy vedené lektory ze SCIA, na kterých byla zážitkovou formou představena řada aktivit a metod k podpoře ČG a především v rozvíjení napříč všemi předměty. Závěrem celoroční spolupráce bylo závěrečné testování žáků a zhodnocení, zda došlo ke zlepšení. I přes jarní vlnu pandemie a uzavření škol testování žáků dopadlo velmi dobře, ukázala se nezastupitelná role spolupráce ve výchově a vzdělání „rodina a škola“. Nemalou roli v tomto sehrála právě smysluplná spolupráce s lektorským týmem SCIO. Cílená metodická podpora oslovila pedagogy také v letošním školním roce a tentokrát jsme se zaměřili na podporu a rozvoj MG opět pod vedením lektorského týmu SCIO s.r.o.