Zřizovatelé

Máme přes 20 let zkušeností ve vzdělávání

Díky ScioŠkolám víme, co potřebujete

Spolupracujeme s 37 % škol

Ročně zpracujeme 500 000 testů a dotazníků

Společnost Scio dnes dokáže nabídnout širokou škálu testů, projektů a služeb. Níže uvádíme hlavní témata, přičemž cokoliv z této nabídky je možné upravit na míru dle konkrétních potřeb vašeho kraje. Můžeme se i pobavit o celkové koncepci a rozvoji školství. 

 

SEMINÁŘE PRO UČITELE

Nabízíme učitelům a celým pedagogickým sborům školení a akreditované workshopy Čtenářské a Matematické gramotnosti, formativního hodnocení, ale ani jiná témata nám nejsou cizí. Obraťte se na nás s konkrétními požadavky. Podívejte se na ukázku naší spolupráce s Prahou 14.

 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Gramotnost je dovednost pro život, bez níž se jednoduše neobejdeme. Každý den se setkáváme s novými a stále se měnícími informacemi. Jsme stavěni do situací, v nichž potřebujeme těmto informacím rozumět, orientovat se v nich a podle toho jednat. Učitelé často nevědí, jak tuto dovednost rozvíjet, není na ni vyhrazena hodinová dotace. Proto jsme vyvinuli jednoduchý nástroj, v rámci kterého žáci zjistí svou úroveň čtenářské a matematické gramotnosti, získají tipy na konkrétní knihy a hry, jejich učitelé pak metodické materiály a doporučení, jak s žákem na dané úrovni pracovat. Navíc učitelům i pedagogickém sborům nabízíme školení a akreditované worskhopy. Další informace

 

TESTY STUDIJNÍHO POTENCIÁLU 

Každý zřizovatel se zajímá o to, jak jeho školy pracují se svými žáky. Zároveň by mu nemělo stačit pouhé srovnání výsledků ve vyučovaných předmětech. Takové výsledky jsou silně ovlivněny nadáním žáků i jejich sociálním zázemím.  Právě proto jsme vyvinuli test obecných studijních předpokladů (OSP), který měří studijní potenciál žáků. Jeho porovnáním s testy z ČJ a Ma lze zjistit, jak žáci využívají svůj potenciál. Tento údaj je důležitý zejména pro školy, které mají velký počet studijně slabších dětí (např. žáci se slabším sociálním zázemím), a jejich výsledky v předmětových testech nedosahují ani průměrných výsledků. Pokud se ale podíváme na jejich využití studijního potenciálu, můžeme se dozvědět, že škola pracuje se svými žáky výborně a že většina z nich pracuje nad očekávanou úroveň. Další informace 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

Mnozí zřizovatelé narážejí na nedostatek objektivních a přesných informací o svých školách. Z této potřeby proto vychází dotazníkové šetření Mapa školy. Výsledky umožňují zřizovateli zjistit, jaké je klima školy, jaké na školách panují vztahy, jak školu vnímají rodiče a v neposlední řadě co které účastníky vzdělávání trápí. Zřizovatel pak může podpořit ty oblasti, které si jednotlivé školy přejí nebo potřebují zlepšit. Podívejte se na nejdůležitější výstupy šetření ve školním roce 2017/2018. Zřizovatel pak může zaměřit svou pozornost na konkrétní oblasti, které si jednotlivé školy přejí nebo potřebují zlepšit.  Další informace

 

PODPORA FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ 

Formativnímu hodnocení se ve Scio věnujeme již téměř deset let. Školám nabízíme jak metodickou podporu, aby věděly, proč a jak s formativním hodnocením začít, tak i nástroje, aby mohly formativní hodnocení jednoduše používat. Od nového roku nabízíme akreditované semináře pro učitel i celé pedagociké sbory. 

 

 

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Každý problém nelze řešit jen dotazníkem nebo testem. Společně s odbornými kolegy jsme připraveni nabídnout řešení i komplikovanějších problémů. Často se setkáváme například s:

  • nefunkčními vztahy v pracovním kolektivu pedagogů, problémy s komunikací uvnitř i vně školy,
  • rizikovými jevy, šikanou, drogami, záškoláctvím,
  • nespokojeností rodičů s chodem školy,
  • nezvládnutím situace vedením školy (finančně, manažersky, osobně…),
  • nedostatkem uchazečů o školy/obor a dalšími.

 

Ráda s vámi proberu vaši konkrétní situaci

Jana Neumannová

Jana Neumannová

Konzultantka pro zřizovatele

telefon 234 705 004

Reference

Ing.

Ing. Alena Synková – vedoucí odboru školství, Hradec Králové

Testování a dotazníkové šetření žáků si zadáváme jako zřizovatel škol u společnosti Scio již od školního roku 2006/2007. Z výsledků se dovědí ředitelé škol, jaká je úspěšnost jejich školy, jaký má studijní potenciál, jaké jsou její silné a slabé stránky. Díky tomu mohou doplnit vzdělávací cíle školy nebo rozvíjet zjištěné úspěchy a využít je jako nové příležitosti a v neposlední řadě mají jeden z podkladů pro autoevaluační činnost. Pro nás jako zřizovatele mají tyto údaje charakter srovnávací i hodnoticí, i když k tomuto dílčímu evaluačnímu procesu přistupujeme citlivě s ohledem na vzdělanostní a sociální složení žáků jednotlivých škol. Spolupráce se společností Scio je na vysoké úrovni a nabízené služby pro školy vedou bezesporu ke zlepšování kvality vzdělávání.

Ing.

Ing. Veronika Zedníčková, odbor školství, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj zařadil mezi hlavní aktivity projektu „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti“ (dále také PolyGram) také aktivity napomáhající podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti, které byly rozděleny do několika bloků. Jedním z bloků byla realizace pilotního programu pro podporu čtenářské gramotnosti na středních odborných školách v Jihomoravském kraji.

Cílem pilotního programu, na jehož realizaci byla vybrána firma www.scio.cz, s. r. o., bylo zjištění stavu čtenářské gramotnosti na vybraných středních školách v Jihomoravském kraji, provedení analýzy zjištěného stavu a předložení návrhů na rozvoj čtenářské gramotnosti a její další prohlubování v průběhu studia. Firma provedla workshopy k čtenářské gramotnosti pro pedagogy vybraných středních škol.

Aktivním a vstřícným přístupem firma www.scio.cz, s. r. o. navázala velmi dobrou spolupráci s vybranými středními školami, kterým poskytla v průběhu realizace celého pilotního programu dostatečnou programovou, materiální a metodickou pomoc. Jako výstup z pilotního programu do projektu PolyGram firma www.scio.cz, s. r. o. předložila přehlednou dílčí a souhrnnou analýzu výsledků on-line anonymních testů s doporučeními směřujícími k dalšímu rozvoji čtenářské gramotnosti v odborných předmětech středních škol.

PhDr.

PhDr. Eva Cveková, průvodce vzděláváním Místní akční skupina Opavsko z.s.

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska II (MAP Vítkovsko) k podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti jsme zařadili pilotně aktivitu ve spolupráci se SCIO s.r.o, a to Ověřování úrovně žáků 4. roč. ZŠ v oblasti ČG. Jednalo se o celoroční spolupráci realizovanou v několika úrovních. Základem bylo testování žáků všech 4. ročníků ZŠ v ORP Vítkovska, výsledky testování zařadily žáky do jednotlivých úrovní dle stupně zvládnutí čtenářských dovedností. Výhodou byla okamžitá informace nejenom o stávajících dovednostech daného žáka v rámci čtenářské gramotnosti, ale také o jeho rezervách, resp. možnostech a způsobech zlepšení. S výsledkem testování byli seznámeni rodiče, a tím se podařilo touto nenásilnou formou je přimět k součinnosti s pedagogy, společně se podíleli na výběru titulů z doporučené literatury, získali tipy na zajímavé knihy, na online aplikace, deskové hry a další činností podporující rozvoj čtenářství. Motivačně splnily svou úlohu 2 metodické semináře pro pedagogy vedené lektory ze SCIA, na kterých byla zážitkovou formou představena řada aktivit a metod k podpoře ČG a především v rozvíjení napříč všemi předměty. Závěrem celoroční spolupráce bylo závěrečné testování žáků a zhodnocení, zda došlo ke zlepšení. I přes jarní vlnu pandemie a uzavření škol testování žáků dopadlo velmi dobře, ukázala se nezastupitelná role spolupráce ve výchově a vzdělání „rodina a škola“. Nemalou roli v tomto sehrála právě smysluplná spolupráce s lektorským týmem SCIO. Cílená metodická podpora oslovila pedagogy také v letošním školním roce a tentokrát jsme se zaměřili na podporu a rozvoj MG opět pod vedením lektorského týmu SCIO s.r.o.