Pro zřizovatele

Srovnání se stovkami škol

Kvalitní a nestranná zpětná vazba

Máme přes 20 let zkušeností ve vzdělávání

Spolupracujeme s 37 % škol

NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VAŠICH ŠKOL

Společnost Scio vznikla v roce 1995. Od té doby se zapsala do povědomí veřejnosti především díky testu obecných studijních předpokladů. Dnes už ale netvoříme pouze testy, umíme i vyslechnout vaše potřeby a poradit s projekty pro vaše školy. Zřizovatelům a školám v ČR pomáháme s implementací krajských a místních akčních plánů (I-KAP a MAP II), realizací seminářů a výukových programů pro pedagogy. Podívejte se na ukázku naší spolupráce
s Prahou 14
.

V minulých letech jsme také realizovali 12 velkých projektů financovaných z evropských strukturálních fondů (ESF). V současnosti zřizujeme a provozujeme 9 základních a jednu střední školu. Naše ScioŠkoly jsou v Praze, Brně, Olomouci, Jihlavě a Frýdku-Místku.
 

Všechny naše projekty běží v konkrétních termínech. Harmonogram pro zřizovatele domlouváme individuálně.

MAPA ŠKOLY

Mnozí zřizovatelé narážejí na nedostatek objektivních a přesných informací o svých školách. Z této potřeby vychází dotazníkové šetření Mapa školy. Výsledky umožňují zřizovateli zjistit, jaké je klima školy, jaké na školách panují vztahy a v neposlední řadě co které účastníky vzdělávání trápí. Podívejte se na nejdůležitější výstupy šetření ve školním roce 2017/2018. Zřizovatel pak může svou pozornost zaměřit na konkrétní oblasti, které si jednotlivé školy přejí nebo potřebují zlepšit. Další informace

MĚŘENÍ VYUŽITÍ STUDIJNÍHO POTENCIÁLU

Každý zřizovatel by rád viděl, jak jednotlivé školy pracují se svými žáky. Zároveň však nestačí pouhé srovnání výsledků v předmětech. Takové výsledky jsou silně ovlivněny nadáním dětí, které na školu chodí. Mezi jednotlivými školami je pak toto nadání jen výjimečně vyrovnané.

Právě proto jsme vyvinuli test obecných studijních předpokladů (OSP), který měří studijní potenciál žáků. Jeho porovnáním s testy z ČJ a MAT lze zjistit,
jak žáci využívají svůj potenciál.

Tento údaj může mít velkou váhu třeba pro školy, které mají velký počet studijně slabších dětí (např. u dětí se slabším sociálním zázemím). Samotné výsledky testů zařadí školu mezi školy s nejslabšími výsledky. Pokud se ale podíváme na výsledky využití studijního potenciálu, můžeme se dozvědět,
že škola pracuje s dětmi výborně a že většina dětí pracuje nad úrovní svého potenciálu. Další informace

ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ

Porozumění čtenému textu, mluvenému slovu, aplikace matematických znalostí v reálném životě, to vše a mnohé více si můžeme představit
pod pojmem čtenářská a matematická gramotnost. Školy však často nevědí, jak si k výuce a prohlubování těchto dovedností u svých žáků najít cestu.
Ve spolupráci s Evropskými strukturálními fondy (ESF) jsme v minulosti vyvinuli nástroj na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, kde školy
i jednotliví zapojení žáci získají přehled o úrovni své gramotnosti, metodická doporučení, studijní materiály, ale i tipy na hry a aplikace podporující rozvoj matematické i čtenářské gramotnosti.

Zároveň se staráme i o rozvoj učitelů. Nabízíme školení a workshopy Čtenářské a Matematické gramotnosti, kybernetické bezpečnosti, ale ani jiná témata nám nejsou cizí. Obraťte se na nás s konkrétními požadavky. Další informace

DOVEDNOSTI PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Jsou žáci připraveni na život a budoucí zaměstnání?

V 21. století je pro žáky je těžké vidět souvislost mezi získanými znalostmi a jejich aplikací do životních situací. Dovedností testy právě schopnost poradit si v situacích denního života testují.

Získáte přehledné informace o kvalitě poskytovaného vzdělávání ve vašem kraji na SŠ z hlediska potřeb současnosti. Pomůžeme při nastavování strategie podpory odborného a učňovského školství. Projekt je zaměřený na rozvoj klíčových praktických dovedností, přispěje budoucímu uplatnění absolventů učilišť a středních odborných škol na trhu práce. Další informace

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Každý problém nelze řešit jen dotazníkem. Náš tým odborníků je vždy připraven řešit i ty komplikovanější problémy. Často se setkáváme například s těmito:

  • Nefunkční vztahy v pracovním kolektivu pedagogů, problémy s komunikací uvnitř i vně školy
  • Rizikové jevy – šikana, drogy, záškoláctví
  • Nespokojenost rodičů s chodem školy
  • Ředitel školy nezvládá situaci (finančně, manažersky, osobně…)
  • Nedostatek uchazečů o školy/obor

 

Ráda s vámi proberu vaši konkrétní situaci

Linda Bártů
Linda Bártů
Konzultantka pro zřizovatele
 
234 705 004

lbartu@scio.cz

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Ing.

Ing. Alena Synková – vedoucí odboru školství, Hradec Králové

Testování a dotazníkové šetření žáků si zadáváme jako zřizovatel škol u společnosti Scio již od školního roku 2006/2007. Z výsledků se dovědí ředitelé škol, jaká je úspěšnost jejich školy, jaký má studijní potenciál, jaké jsou její silné a slabé stránky. Díky tomu mohou doplnit vzdělávací cíle školy nebo rozvíjet zjištěné úspěchy a využít je jako nové příležitosti a v neposlední řadě mají jeden z podkladů pro autoevaluační činnost. Pro nás jako zřizovatele mají tyto údaje charakter srovnávací i hodnoticí, i když k tomuto dílčímu evaluačnímu procesu přistupujeme citlivě s ohledem na vzdělanostní a sociální složení žáků jednotlivých škol. Spolupráce se společností Scio je na vysoké úrovni a nabízené služby pro školy vedou bezesporu ke zlepšování kvality vzdělávání.