Projekty

Zřizovatelé více o projektu >

Zřizovatelům a školám v ČR pomáháme s implementací krajských a místních akčních plánů (IKAP a MAP II), realizací seminářů a výukových programů pro pedagogy. 

Všechny naše projekty běží v konkrétních termínech. Harmonogram pro zřizovatele připravujeme individuálně.

Krajské akční plány (IKAP) více o projektu >

V rámci IKAP jsme v posledních třech letech realizovali implementaci krajských akčních plánů, a to zejména ve čtenářské a matematické gramotnosti. Příkladem naší spolupráce může být Jihočeský, Jihomoravský, Pardubický či Středočeský kraj.

Místní akční plán (MAP) více o projektu >

Velmi rádi vám pomůžeme s implementací MAP II a s realizací těchto projektů. Zajistíme anonymní dotazníkové šetření Mapa školy, ověříme úroveň čtenářské a matematické gramotnosti žáků a proškolíme učitele, nebo se zaměříme na studijní potenciál žáků a otestujeme jejich znalosti v ČJ, Ma a AJ.

Místní akční skupina (MAS) více o projektu >

Velmi často a rádi podporujeme činnost místních akčních skupin. Pomůžeme vám s implementací vzdělávacích projektů, které připravíme na míru požadavkům zapojených škol. 

 

Ráda s vámi proberu vaši konkrétní situaci

Jana Neumannová

Jana Neumannová

Konzultantka pro zřizovatele

telefon 234 705 004

Reference

Ing.

Ing. Alena Synková – vedoucí odboru školství, Hradec Králové

Testování a dotazníkové šetření žáků si zadáváme jako zřizovatel škol u společnosti Scio již od školního roku 2006/2007. Z výsledků se dovědí ředitelé škol, jaká je úspěšnost jejich školy, jaký má studijní potenciál, jaké jsou její silné a slabé stránky. Díky tomu mohou doplnit vzdělávací cíle školy nebo rozvíjet zjištěné úspěchy a využít je jako nové příležitosti a v neposlední řadě mají jeden z podkladů pro autoevaluační činnost. Pro nás jako zřizovatele mají tyto údaje charakter srovnávací i hodnoticí, i když k tomuto dílčímu evaluačnímu procesu přistupujeme citlivě s ohledem na vzdělanostní a sociální složení žáků jednotlivých škol. Spolupráce se společností Scio je na vysoké úrovni a nabízené služby pro školy vedou bezesporu ke zlepšování kvality vzdělávání.