Projekty

Zřizovatelé více o projektu >

Zřizovatelům a školám v ČR pomáháme s implementací krajských a místních akčních plánů (IKAP a MAP II), realizací seminářů a výukových programů pro pedagogy. 

Všechny naše projekty běží v konkrétních termínech. Harmonogram pro zřizovatele připravujeme individuálně.

Krajské akční plány (IKAP) více o projektu >

V rámci IKAP jsme v posledních třech letech realizovali implementaci krajských akčních plánů, a to zejména ve čtenářské a matematické gramotnosti. Příkladem naší spolupráce může být Jihočeský, Jihomoravský, Pardubický či Středočeský kraj.

Místní akční plán (MAP) více o projektu >

Velmi rádi vám pomůžeme s implementací MAP II a s realizací těchto projektů. Zajistíme anonymní dotazníkové šetření Mapa školy, ověříme úroveň čtenářské a matematické gramotnosti žáků a proškolíme učitele, nebo se zaměříme na studijní potenciál žáků a otestujeme jejich znalosti v ČJ, Ma a AJ.

Místní akční skupina (MAS) více o projektu >

Velmi často a rádi podporujeme činnost místních akčních skupin. Pomůžeme vám s implementací vzdělávacích projektů, které připravíme na míru požadavkům zapojených škol. 

 

Rád s vámi proberu vaši konkrétní situaci

Michal Dorčák

Michal Dorčák

Konzultant pro zřizovatele

telefon 234 705 004
PhDr.

PhDr. Eva Cveková, průvodce vzděláváním Místní akční skupina Opavsko z.s.

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska II (MAP Vítkovsko) k podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti jsme zařadili pilotně aktivitu ve spolupráci se SCIO s.r.o, a to Ověřování úrovně žáků 4. roč. ZŠ v oblasti ČG. Jednalo se o celoroční spolupráci realizovanou v několika úrovních. Základem bylo testování žáků všech 4. ročníků ZŠ v ORP Vítkovska, výsledky testování zařadily žáky do jednotlivých úrovní dle stupně zvládnutí čtenářských dovedností. Výhodou byla okamžitá informace nejenom o stávajících dovednostech daného žáka v rámci čtenářské gramotnosti, ale také o jeho rezervách, resp. možnostech a způsobech zlepšení. S výsledkem testování byli seznámeni rodiče, a tím se podařilo touto nenásilnou formou je přimět k součinnosti s pedagogy, společně se podíleli na výběru titulů z doporučené literatury, získali tipy na zajímavé knihy, na online aplikace, deskové hry a další činností podporující rozvoj čtenářství. Motivačně splnily svou úlohu 2 metodické semináře pro pedagogy vedené lektory ze SCIA, na kterých byla zážitkovou formou představena řada aktivit a metod k podpoře ČG a především v rozvíjení napříč všemi předměty. Závěrem celoroční spolupráce bylo závěrečné testování žáků a zhodnocení, zda došlo ke zlepšení. I přes jarní vlnu pandemie a uzavření škol testování žáků dopadlo velmi dobře, ukázala se nezastupitelná role spolupráce ve výchově a vzdělání „rodina a škola“. Nemalou roli v tomto sehrála právě smysluplná spolupráce s lektorským týmem SCIO. Cílená metodická podpora oslovila pedagogy také v letošním školním roce a tentokrát jsme se zaměřili na podporu a rozvoj MG opět pod vedením lektorského týmu SCIO s.r.o.

Ing.

Ing. Alena Synková – vedoucí odboru školství, Hradec Králové

Testování a dotazníkové šetření žáků si zadáváme jako zřizovatel škol u společnosti Scio již od školního roku 2006/2007. Z výsledků se dovědí ředitelé škol, jaká je úspěšnost jejich školy, jaký má studijní potenciál, jaké jsou její silné a slabé stránky. Díky tomu mohou doplnit vzdělávací cíle školy nebo rozvíjet zjištěné úspěchy a využít je jako nové příležitosti a v neposlední řadě mají jeden z podkladů pro autoevaluační činnost. Pro nás jako zřizovatele mají tyto údaje charakter srovnávací i hodnoticí, i když k tomuto dílčímu evaluačnímu procesu přistupujeme citlivě s ohledem na vzdělanostní a sociální složení žáků jednotlivých škol. Spolupráce se společností Scio je na vysoké úrovni a nabízené služby pro školy vedou bezesporu ke zlepšování kvality vzdělávání.

Ing.

Ing. Veronika Zedníčková, odbor školství, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj zařadil mezi hlavní aktivity projektu „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti“ (dále také PolyGram) také aktivity napomáhající podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti, které byly rozděleny do několika bloků. Jedním z bloků byla realizace pilotního programu pro podporu čtenářské gramotnosti na středních odborných školách v Jihomoravském kraji.

Cílem pilotního programu, na jehož realizaci byla vybrána firma www.scio.cz, s. r. o., bylo zjištění stavu čtenářské gramotnosti na vybraných středních školách v Jihomoravském kraji, provedení analýzy zjištěného stavu a předložení návrhů na rozvoj čtenářské gramotnosti a její další prohlubování v průběhu studia. Firma provedla workshopy k čtenářské gramotnosti pro pedagogy vybraných středních škol.

Aktivním a vstřícným přístupem firma www.scio.cz, s. r. o. navázala velmi dobrou spolupráci s vybranými středními školami, kterým poskytla v průběhu realizace celého pilotního programu dostatečnou programovou, materiální a metodickou pomoc. Jako výstup z pilotního programu do projektu PolyGram firma www.scio.cz, s. r. o. předložila přehlednou dílčí a souhrnnou analýzu výsledků on-line anonymních testů s doporučeními směřujícími k dalšímu rozvoji čtenářské gramotnosti v odborných předmětech středních škol.